top of page

Kliininen hypnoterapia (in English below)

Päivitetty: 2. huhtik.

Mitä tarkoitetaan hypnoosilla tai hypnoterapialla? Hypnoosi on luonnollinen mielentila, jossa olemme suurimman osan päivästä, esimerkiksi keskittyessämme johonkin tehtävään ilman tietoisen mielen tarkkaavaisuutta tai ajaessamme autolla jonnekin ja huomatessamme olevammekin jo perillä. Olimme siis ajaessamme hypnoottisessa transsissa, emme tietoisesti keskittyneet jokaiseen käännökseen ja kaistanvaihtoon, vaan ajoimme ikään kuin automaattiohjauksella. Hypnoosi tarkoittaa siis tilaa, jossa tietoinen mieli on väistynyt hieman syrjään ja meillä on suora yhteys alitajuntaan. Ihmisen mielestä vain n. 5 % on tietoista ajattelua, kun taas loput 95 % on alitajuista. Alitajunta ohjaa toimintaamme ja tunteitamme.


Hypnoterapiassa terapeutti indusoi asiakkaalle hypnoottisen transsin ja antaa hänelle hyödyllisiä suggestioita esimerkiksi jonkin ongelman käsittelemiseksi tai negatiivisen tavan poistamiseksi. Hypnoterapia tarkoittaa siis käytännössä terapiaa, joka suoritetaan asiakkaan ollessa hypnoosissa. Kun terapian aikana asiakkaalla on suora pääsy alitajuisiin voimavaroihinsa, on terapiasta hänelle hyötyä paljon nopeammin ja saavutettu hyöty on pysyvämpää kuin pelkällä keskusteluterapialla.


Monet suhtautuvat vielä hypnoosiin epäilevästi, miettien voidaanko heidät ylipäätään hypnotisoida, tai ovatko he sitten hypnotisoijan vallassa. Mitä jos hypnotisoijalle tapahtuu jotakin asiakkaan ollessa hypnoosissa?

Kaikki hypnoosi on käytännössä itsehypnoosia, eli asiakas itse päättää mennä transsiin ja on koko ajan kontrollissa siitä mitä tapahtuu. Hypnotisoitu henkilö ei ole kenenkään vallassa, eikä hänelle voida syöttää haitallisia tai negatiivisia suggestioita. Mikäli hypnotisoija yrittäisi esimerkiksi antaa suggestion laittaa hänen tililleen tuhat euroa, asiakas tulisi välittömästi pois transsista, koska suggestio olisi niin outo. Asiakkaalla on siis koko ajan kontrolli tilanteesta. Mikäli siis jotakin tapahtuisi terapeutille session aikana, tulisi asiakas pois transsista normaalitilaan ja pystyisi reagoimaan, samalla tavalla kuin hän pystyisi reagoimaan ajaessaan autoa transsinkaltaisessa tilassa, jos vaaratilanne sattuisi tiellä. Suurin este sille, ettei ihmistä voida hypnotisoida, on pelko. Siksi oikeiden tietojen saaminen hypnoosista ja hyvä luottamussuhde terapeuttiin on ensiarvoisen tärkeää hypnoterapian onnistumiseksi.

Hypnoterapiaa voidaan käyttää esimerkiksi erilaisten ongelmien ja fobioiden käsittelyssä tai haitallisten tapojen, kuten tupakoinnin, lopettamisessa. Myös erilaisia traumoja voidaan käsitellä hypnoterapiassa, jolloin traumaattista tapahtumaa ei tarvitse käydä uudestaan läpi, vaan sen voi käsitellä dissosioituneessa tilassa, ikään kuin itseään kauempaa katsellen. Teen myös menneiden elämien reggressioita sekä kanssani voit käsitellä myös abduktiokokemuksia. Hypnoterapiaa voidaan käyttää esimerkiksi voimavarojen lisäämiseen, itsetunnon kohottamiseen ja tavoitteiden parempaan saavuttamiseen. Mikä tahansa ongelmasi/tavoitteesi onkaan, hypnoterapiasta on sinulle hyötyä!

Olen suorittanut kliinisen hypnoterapeutin tutkinnon arvostetussa lontoolaisessa ICHypnosis-koulussa. Hypnoterapiassa käytetään erilaisia terapiatekniikoita, kuten NLP:tä, Gestalt-terapiaa, kognitiivista käyttäytymisterapiaa sekä sisäisen lapsen kanssa työskentelyä. Yhdistelen terapiaan tarpeen mukaan myös muita tekniikoita, kuten Teal Swanin Completion Process -menetelmää sekä EFT:tä ja Soul Body Fusionia. Tärkeimmässä osassa vastaanotollani on asiakkaan kanssa läsnä oleminen, empaattinen ote sekä toivon antaminen asiakkaalle. Oman rankan taustani takia olen kouluttautunut myös kokemusasiantuntijaksi ja olen helposti lähestyttävä ja aitoon yhteyteen pyrkivä hypnoterapeutti.

Hypnoterapia 80 e/1,5 h, laskutus käytetyn ajan mukaan. Session pituus on yleensä 1 - 1,5 tuntia, mutta regressioihin kannattaa varata 2 – 3 tuntia aikaa. Hypnoterapiasta ei valitettavasti myönnetä Kela-korvausta.

Tupakasta vieroittautumiseen ja painonpudotushypnooseihin varataan aina 2 sessiota. Tarpeen mukaan teen hypnoterapiaa myös etänä Skypen välityksellä.


Clinical hypnotherapy


What is meant by hypnosis or hypnotherapy? Hypnosis is a natural state of mind, which we experience for the most part of the day, for instance if we are focusing on a task without our conscious mind or driving somewhere and noticing we are already there. So we were in a hypnotic trance state while driving, not focusing on every turn and lane change, but driving automatically. So hypnosis means a state of mind where the conscious mind has moved to the side a bit, and we have straight access to our subconscious mind. Only 5 % of our thinking is conscious, while the remaining 95 % is subconscious. Our subconscious is in charge of our actions and feelings. 

In hypnotherapy, the therapist induces a trance state and gives the client useful suggestions to deal with an issue or remove a negative habit. So hypnotherapy means therapy which is done while the client is under hypnosis. When the client has direct access to his/her subconscious resources during therapy, the therapy works much faster than plain conversational therapy, and the improvements are permanent. 

Many people are still sceptical about hypnosis, wondering if they can be hypnotized at all, or will they be under the control of the hypnotist. What if something happens to the therapist while the client is under hypnosis? 

In fact, all hypnosis is self-hypnosis, so the client decides to go into trance and is in control the whole time. A hypnotized person is not under anyone's control and cannot be given harmful or negative suggestions. For instance, if the hypnotist would try to give the suggestion to transfer a thousand euros into her account, the client would immediately come out of the trance, because the suggestion is so weird. So the client has full control of the situation. If something were to happen to the therapist during a session, the client would come out of the trance and be able to react, the same way he/she would be able to react while driving in a trance-like state, if encountering danger on the road. The biggest obstacle to being hypnotized is fear. That's why getting proper information about hypnosis and having a trustworthy relationship with the therapist is very important for the success of the hypnotherapy session. 


Hypnotherapy can be used, for instance, to help with different kinds of problems or phobias, or to remove harmful habits, such as smoking. Various traumas can also be dealt with in hypnotherapy, in which case the traumatic event does not have to be relived emotionally, but can be dealt with in a dissociative state, as if looking at oneself from a distance. I also do past life regressions and you can also go over abduction experiences with me. Hypnotherapy can be used, for example, to increase resources, raise self-esteem, and better achieve goals. Whatever your problem/goal is, hypnotherapy will benefit you!


I have been trained as a clinical hypnotherapist in the highly esteemed London school ICHypnosis. In hypnotherapy we use different therapeutic techniques, such as NLP, Gestalt, CBT and working with the inner child. I also combine other techniques to my approach, when needed, such as Teal Swan's Completion Process and EFT or Soul Body Fusion. The most important things for me in my work are being present with the client, empathy and giving hope to the client. Because of my own rough past I have also been trained as an experience expert and I am easily approachable and strive towards genuine contact with my clients.


Hypnotherapy price is 80 e/1,5 hours, according to used time. A typical session is 1 - 1,5 hours, but regressions take up to 2 - 3 hours. There is regrettably no Kela payment for hypnotherapy.


When coming to therapy stop smoking or overeating, please reserve 2 sessions! I do sessions also via Skype when needed.


236 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page